Mooi succes van lokaal samenspel (Participatie en Inclusie)

Regentonnenactie succesvol met leuke buurtfeestjes in maart en een festival in september op het eiland van Hein.

1e project geslaagd

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft in 2023 succesvol een regentonnenactie in De Ronde Venen gehouden. In maart en september zijn in totaal 900 complete regentonnen voor slechts € 10,- aan inwoners in De Ronde Venen aangeboden.

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft de trekkersrol genomen van verbinder en in samenwerking met lokale partners (van inwoner tot lokale overheid) is het ons samen gelukt om iets moois te realiseren. In ons 1e project hebben veel lokale belanghebbende geparticipeerd en is er dus echt sprake van lokaal samenspel geweest. Met deze nieuwsbrief willen we laten zien hoe we dit traject hebben doorlopen, het financieel rond hebben gekregen en wat het heeft opgeleverd voor de gemeenschap.

De regentonnenactie hebben we hiermee afgesloten, maar wat ons betreft is dit het begin van het lokale samenspel. Want op veel meer thema’s kunnen wij op eenzelfde wijze samen succesvol lokale oplossingen bedenken en uitvoeren. 

Wat is Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI)?

Stichting inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft ten doel om van onderaf gezamenlijk met de gemeenschap een plezierige De Ronde Venen te maken. Er is een verandering in de samenleving gaande waar de (lokale)overheid verplicht is om inwoners te betrekken. In ambtelijke taal is dat participatie, maar IVI duidt dit liever als lokaal samenspel. Er is veel expertise, kennis en kunde binnen de lokale gemeenschap. IVI gelooft in die gemeenschapskracht en wil die graag inzetten. Dat is waarom de initiatiefnemers van de stichting een aantal jaar geleden een inwonersbeweging zijn gestart van en voor de inwoners van De Ronde Venen. De bedoeling is dat inwoners samen met ondernemers, organisaties, verenigingen, gemeente, ed. oplossingen vinden voor lokale zaken en verschillende thema’s die spelen in De Ronde Venen. Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) wil daarin de rol van verbinder innemen. In de praktijk komt dat erop neer dat IVI de inwoners informeert, IVI een podium geeft aan inwoners en op deze wijze de gemeenschap met elkaar verbindt. IVI is onafhankelijk en geen politieke stroming en staat open voor de ideeën en mening van de hele gemeenschap.

Een regentonnenactie

IVI richt zich niet specifiek op één thema, maar staan open voor alle zaken die er lokaal spelen. 

Het thema duurzaamheid is in deze tijd volop in de belangstelling. Toen we in de media dan ook de problematiek lazen van de uitdaging van de droogte en om beter om te gaan met water was het idee snel geboren om inwoners hiervan bewust te maken en te kijken hoe wij daar als inwoners van De Ronde Venen ons steentje hieraan aan kunnen bijdragen.  Wij zijn begin 2022 aan de slag gegaan! Een regenton in de tuin om regenwater op te vangen en te hergebruiken was ons inziens een mooi begin. Het bespaart leidingwater en voorkomt dat onze riolen volstromen. Het idee van een regentonnenactie in de Ronde venen was geboren. We maakten een plan hoe we zoveel mogelijk inwoners konden bereiken en bewust konden maken om beter om te gaan met water.

Expertise opgehaald in gemeenschap

Als initiator en verbinder zijn wij in eerste instantie op zoek gegaan naar een lokale partij die hier verstand van heeft. We kwamen al snel uit bij de Energieke Rondevers. Dit zijn inwoners van De Ronde Venen die zich inzetten voor de energietransitie en het verduurzamen van onze gemeente. Met hun acties willen zij inwoners inspireren om mee te doen. Ze laten zien wat er in de buurt gebeurt en delen ervaringen voor een klimaatpositief leven. We hoeven u niet uit te leggen dat dit de juiste partij was om in dit project mee op te trekken. Gelukkig was het enthousiasme wederzijds en gingen we samen aan de slag. Joke van Wieringen nam namens De Ronde Venen zitting in de werkgroep.

Een mooie uitdaging

We vonden het een mooie uitdaging om zoveel mogelijk inwoners te informeren en bewust te maken hoe zij beter met water kunnen omgaan en wat dit oplevert voor hun directe leefomgeving. Het middel wat wij hiervoor wilde inzetten was het stimuleren om een regenton aan te schaffen. Om hiervoor een impuls te geven wilde wij een groot aantal regentonnen voor slechts € 10,- aanbieden aan de inwoners van De Ronde Venen zodat de prijs geen drempel mocht zijn. Mede omdat in deze tijd niet iedereen zomaar een groot bedrag kan ophoesten en kan uitgeven. Bovendien leek het ons goed om hieromheen een grote promotie en bewustwordingscampagne te organiseren om zoveel mogelijk inwoners te kunnen bereiken. De ideeën waren er, maar hiervoor was het natuurlijk wel nodig dat er financiële middelen waren om dit te bekostigen.

Mooie financiële impuls van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

We deden een aanvraag voor subsidie van de Stimuleringsregeling Geef groen en water de ruimte van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Na wat toelichting van onze kant kregen wij het goede nieuws dat de aanvraag voldeed aan de doelstellingen van de regeling en kregen wij een éénmalige subsidie. Een belangrijke voorwaarde was nog wel dat de gemeente ook een duit in het zakje deed. Maar de eerste centjes leken binnen. De volgende stap was dus de gemeente.

Lokale overheid als partner

Eén van de doelstellingen is vanaf het begin geweest om samen op te trekken met de lokale overheid. Dit voldoet namelijk aan de participatieopdracht die gemeente in Nederland hebben. In samenspraak met de gemeente zaken oppakken die van belang zijn voor de gemeenschap. Het motto van de stichting is immers ‘samen kom je verder’. Dit kon een voorbeeld worden hoe ‘Lokaal samenspel’ er uit kon zien in de praktijk, zoals onlangs op papier in de participatieverordening was gezet door de lokale overheid en waarin IVI had meegewerkt. Dit project was een mooie kans om te laten zien dat wij dit met vereende krachten in de gemeenschap mooie dingen kunnen realiseren.  In het verlengde van de voorwaarde van het waterschap kwamen wij dan ook met de vraag of de gemeente dit project mede wilde faciliteren en promoten. Er volgde enkele gesprekken in het gemeentehuis. Er was helaas niet veel mogelijk op het gebied van subsidie, maar men bood aan om mee te participeren in het project door de communicatieafdeling in te zetten. Met Andra van Vlaardingenbroek werd er dus een communicatieprofessional toegevoegd aan het projectteam.

Vervolgactie in september met subsidie gemeente

Kort gezegd was de regentonnenactie in maart 2023 een enorm succes. Echter hadden wij veel inwoners die zich ingeschreven hadden moeten teleurstellen omdat we maar 400 regentonnen konden aanschaffen. We zijn met de wethouder in gesprek gegaan of het mogelijk was om een vervolgactie te organiseren, waarin de gemeente De Ronde Venen door middel van een subsidie nog een groot aantal regentonnen beschikbaar kon stellen. Mede gezien het feit dat in het coalitieakkoord stond dat de gemeente de inwoners een regenton wilde aanbieden ging men akkoord en konden wij nog eens 500 regentonnen aanbieden aan de inwoners van De Ronde Venen. Zonder deze bijdrage had de vervolgactie niet kunnen ontstaan. Dat was heel waardevol

Sociale lokale ondernemer

Het doel was om inwoners bewust te maken en enthousiast te krijgen om een regenton aan te gaan sluiten op de regenpijp. Maar zo een regenton kost toch al gauw compleet meer dan € 100,- zagen wij. Hoe konden wij zoveel mogelijk regentonnen aanschaffen voor het beschikbare geld. Een gesprekje met lokale ondernemer Henk van Walraven van de firma Van Walraven zorgde voor een positieve uitkomst Hij gaf aan dit initiatief heel mooi te vinden en wilde daar als bedrijf zijn bijdrage wel aan leveren. Zo konden wij de regentonnen met een hele hoge korting aanschaffen en bovendien gaven zij een sponsorbedrag. Ook mocht medewerkster Femke Aafjes namens  van Walraven zitting nemen in de werkgroep. Via van Walraven kwam er al snel een website speciaal voor deze actie in de lucht.

Een bank met een sociaal hart

De Rabobank die vaak een sociaal gezicht heeft als het om initiatieven gaat van inwoners of maatschappelijke organisaties met coöperatieve gedachte liet ook nu zien dat zij dit soort inwonersinitiatieven en duurzame activiteiten van harte willen ondersteunen en zij hebben zowel in maart als in september een bedrag beschikbaar gesteld.

Overrompeld door het succes

De werkgroep was er klaar voor en door de financiële impulsen konden we 400 regentonnen aanbieden aan de inwoners van De Ronde venen. Er volgde een promotiecampagne via de IVI-pagina, sociaal media, de lokale omroep, flyers en posters langs de weg. Niemand kon meer om de regenton heen! Dat er interesse zou zijn bij de inwoners voor deze actie was verwacht, maar de organisatie werd positief verrast toen de inschrijvingen als een ware stortbui binnen kwam. IVI, die de administratie voor haar rekening had genomen, had de handen dan ook vol aan het verwerken van de administratieve handelingen en de daaraan verbonden contactmomenten. Binnen één week waren er namelijk meer dan 1600 inschrijvingen binnen. Omdat er maar 400 regentonnen waren is vervolgens onder alle inwoners die zich ingeschreven hadden door loting zo eerlijk mogelijk een verdeling van de beschikbare regentonnen gemaakt over alle kernen in De Ronde Venen. In september is er een vervolgactie geweest waarin we nog eens 500 regentonnen konden verdelen onder de inschrijvingen.

Aankleding.

De lokale ondernemer d’Hersigny bood spontaan aan om dit teamwork en lokaal samenspel te ondersteunen en een gezicht te geven van IVI. Hij schonk mooie fel oranje vesten met de tekst ’Inwoners Voor Inwoners’ zodat de vrijwilligers tijdens de feestjes er netjes bijliepen en goed herkenbaar waren.  Dat zag er toch goed uit.

Een mooi inclusief oranje team

Bij onze zoektocht naar locaties in Mijdrecht en Vinkeveen kwamen we al snel uit bij Zideris, Careyn Maria-oord en Amerpoort die juist op zoek waren naar meer verbinding met de buurt. Zij sloten zich aan bij het organisatieteam van de buurtfeestjes. Een team van bewoners en leiding van deze zorgorganisaties hebben de handen uit de mouwen gestoken en hebben bij het verzorgen van de horeca en het uitdelen van de regentonnen schouder aan schouder met vrijwilligers onder de inwoners de buurtfeestjes tot een succes gemaakt. Zij hebben hiermee laten zien dat zij van toegevoegde waarde zijn. IVI vond dit mooi om hierin samen op te trekken met diverse inwoners die behoefte hebben betrokken te worden binnen de gemeenschap zonder dat zij in een hokje gezet worden. Als je het over inclusie hebt was dit een schoolvoorbeeld hoe je samen kan optrekken en er geen enkele beperking in de weg hoeft te staan. Ook bij het festival op het Eiland van Hein was met name Zideris betrokken bij de uitgifte van de regentonnen. Naast de primaire doelstelling om inwoners bewust te maken op het thema duurzaamheid is er dus zeker ook een bijdrage geleverd aan de inclusiviteitsopdracht waarvoor de raad in februari beleid heeft aangenomen.

Met dank aan lokale bedrijven Sponsoren

Door wet en regelgeving zitten aan toegekende subsidies vaak restricties waarvoor je het geld mag gebruiken. Voor wat betreft de door ons toegezegde subsidie van de gemeente De Ronde venen was de voorwaarde dat het subsidiebedrag grotendeels gebruikt moest worden voor de aanschaf van de regentonnen. Om de feestactiviteiten rondom de regentonnenacties te kunnen financieren waren wij daarom afhankelijk van sponsoren. Dan blijkt dat er in De Ronde Venen genoeg sociale bedrijven zijn. Als tegenprestatie vinden wij dat deze sociale lokale ondernemers dan ook wel zichtbaar moeten zijn. In al onze uitingen (posters, groot scherm tijdens de buurtfeesten, in de media-uitingen) hebben wij ze benoemd. Hierboven of naast (mobiel of computer) zetten we de sponsoren graag nog even op een rijtje, zodat iedereen kan zien wie zijn steentje heeft bijgedragen aan dit lokale samenspel en vrienden zijn van IVI. En als inwoners mogen we natuurlijk best wat terug doen dus koop lokaal!

Sociaal gebaar van inwoners voor inwoners

Maar niet alleen de ondernemers lieten zich van hun sociale kant zien. Wij kregen van inwoners diverse mails binnen dat ondanks dat zij ingeloot waren en de regenton betaald hadden, zij hun regenton graag beschikbaar wilde stellen voor inwoners die wat krapper bij kas zaten dan zijzelf. Zij vroegen aan IVI om voor hun ton een goede bestemming te vinden.  Dit zijn berichten die je graag uit de samenleving wilt horen, want dit is de verbinding die IVI graag onder de inwoners ziet.  Natuurlijk zijn we actief op zoek gegaan, naar de mogelijkheden om dit mooie gebaar te kunnen realiseren. Gezien de privacygevoelige informatie wilden en mochten wij de gegevens van deze doelgroep uiteraard niet weten. Daarvoor hebben wij dan ook organisaties benaderd die de regentonnen bij de juiste doelgroep kon bezorgen. Bij de voedselbank vonden ze het een mooi gebaar. Door de werkdruk van de vrijwilligers hadden zij helaas echter geen tijd om deze taak op zich te nemen. Bij gezinsbuddy was een snel contact gelegd en ook konden we snel een gezin gelukkig maken. Bij Tympaan de Baat is er ook gezorgd dat er een aantal regentonnen verdeeld zijn in de Ronde Venen en Cazas-wonen was net met een sociaal duurzaamheidsproject bezig in De Ronde Venen, waar dit goed bij aansloot. De aangeboden regentonnen zijn dus bij de juiste inwoners gekomen. Mooi om te zien hoe wij in De Ronde venen verbonden met elkaar zijn! Ook hier geldt weer Samen kom je verder!

Mooi voorbeeld lokaal samenspel

Kortom wat IVI betreft een absoluut mooi voorbeeld hoe lokaal samenspel kan leiden tot een win-win. Prachtig dat de vervolgactie ook een succesverhaal is geworden. Ons doel is meer dan bereikt. 900 inwoners hebben wij blij kunnen maken met een tientje voor een ton. We hebben hiermee een bijdrage geleverd aan een duurzamer de Ronde Venen en nog veel meer inwoners bewust gemaakt dat zij hun steentje kunnen bijdragen. Verder is in dit project ook de inclusie aan bod gekomen om dat iedereen heeft kunnen meedoen en niemand is uitgesloten. En tot slot zijn we door de festiviteiten op een leuke manier met elkaar verbonden. Zoals hierboven omschreven had dit zonder lokaal samenspel nooit gelukt. Het Waterschap, Van Walraven, de gemeente en de Rabobank waren de grote financiële dragers voor de aanschaf van de regentonnen. De sponsoren hebben de festiviteiten hieromheen mogelijk gemaakt. Maar bovenal hebben wij dit als de gemeenschap samengedaan. We hebben ons van de allerbeste kant laten zien. Top en bedankt. 

Hieronder het verslag van het picknickfestival

Zondag 17 september 2023

IVI PICKNICK FESTIVAL van Zondag 17 september van 12.00 – 16.00 uur Eiland van Hein te Wilnis
IVI organiseerde samen met lokale partners een gezellig PICKNICK FESTIVAL op het Eiland van Hein in Wilnis. Het was een gezellige PICKNICK voor jong en oud. Toegang was gratis. Het was gezellig met familie en/of vrienden ondanks het slechte weer in de ochtend. Men mocht eigen eten en drinken meenemen, maar er kon ook een kant en klare PICKNICKMAND vol lekkers besteld worden bij Tapas de buurvrouw. Er was keuze uit twee picknick pakketten
A)Picknick-basic € 10,00 p.p. (Broodjes kaas en kiprollade, Stukje fruit, Biologische melk, Brugse wafel met chocolade en fruit)
B) Picknick- luxe € 15,00 (Broodjes kaas en kiprollade, Croissant, Ei-muffin met zalm, Stukje fruit, Biologische melk, Brugse wafel met chocolade en fruit)
Tijdens de PICKNICK waren er optredens van cabaretiertalent Kai Bodewitz en lokale volkzanger Thomas Oudshoorn. Verder zijn waren er allerlei leuke activiteiten voor alle leeftijden. Met het Rad van Geluk waren er  bovendien mooie prijzen te winnen. 
Het programma van 17 september was
12.00 uur        Inloop
12.15 uur         Openingswoord
12.30 uur        Installeren Picknick
12.45 uur        Rad van Geluk (1e ronde)
13.00 uur        Start activiteiten
14.00 uur        Optreden Kai Bodewitz
14.30 uur        Rad van Geluk (2e ronde)
15.00 uur        Optreden Thomas Oudshoorn
15.45 uur        Afsluitwoord
Locatie : Eiland van Hein te Wilnis
We hebben het festival gehouden op een mooie locatie in De Ronde Venen. Eiland van Hein in Wilnis is natuurlijk de perfecte locatie. Het ligt centraal in onze gemeente en is het middelpunt van alle 8 de kernen. Het Eiland van Hein past ook goed bij het DNA van IVI en is eigenlijk een ideaal inwoners eiland waar het voor alle leeftijden goed toeven is. Het eiland is gevestigd in het buitengebied en straalt dan ook het echte groene hart uit van onze gemeente. Het advies was dan ook, om gezien de te verwachtte drukte  om zoveel mogelijk met de fiets te komen!
Het adres is :
Bovendijk 4G-1
3648 NM Wilnis
Cabaretier Kai Bodewitz
Op het programma stond cabaretier Kai Bodewitz en hij bracht menig lach op het gezicht van het publiek. Kai is een aanstormend talent en was al vaker te zien in De Ronde Venen waar hij lovende kritieken kreeg. Kai is geboren op 19-07-2000 te Eindhoven maakte zijn debuut met zijn eerste voorstelling “Doe ff gewoon”. Muziek is bij Kai een belangrijk onderdeel op het podium. Een piano en gitaar gaan niet ontbreken! Tevens staat de actualiteit hoog in het vaandel. Ook de interactie met het publiek getuigd van grote klasse en zijn snelheid, humor en direct contact met de zaal gecombineerd met zijn muzikaal talent laat het publiek genieten. Kai heeft voor dit optreden in De Ronde Venen een op maat geschreven conference gemaakt. De regenton en het nut ervan of niet en de duurzaamheid van onze gemeente is op allerlei manieren voorbij gekomen in dit optreden
 Meer informatie over Kai Bodewitz

 

Volkszanger Thomas Oudshoorn
Op een feestje in De Ronde Venen mag onze eigen volkszanger Thomas Oudshoorn niet ontbreken. Thomas is inmiddels een bekende Rondevener met zijn Hollandse hits repertoire krijgt hij de bezoekers altijd in beweging en zingt het publiek vaak uit volle borst mee. Thomas staat voor gegarandeerde gezelligheid en feest. Hij stond al op vele landelijke grote podia en bijna logisch dat hij op het PICKNICK FESTIVAL in Wilnis er ook bij is. Thomas zijn grote droom komt dit jaar ook uit, want zijn eigen concert staat gepland op 4 november in de Willisstee in Wilnis. Het wordt een echte theatershow met gastartiesten, danseressen en een afterparty met DJ! De kaartverkoop hiervoor ging snel en het concert was geheel uitverkocht.
17 september heeft Thomas er een mooi feestje van gemaakt op het PICKNICK FESTIVAL. 

 

Op de fiets naar dit duurzame PICKNICK Festival
We verwachtte een drukte van belang want het is natuurlijk een supergezellige middag op het Eiland van Hein met cabaret, muziek, het rad van geluk met mooie prijzen en nog veel meer activiteiten voor jong en oud. Ook waren alle inwoners die een regenton hebben toegewezen uitgenodigd. Het werd dus een gezellige en drukke happening. Het thema stond in het teken samendoen en duurzaamheid.  Vanwege de verwachtte drukte en het milieu hebben we de bezoekers gevraagd zo veel mogelijk op de fiets te komen.
 Het Eiland van Hein is helaas nooit op zondag niet bereikbaar per openbaar vervoer.
Als men toch met de auto zou komen moest er rekening mee houden dat er beperkte parkeermogelijkheden waren en wij voorrang gingen verlenen aan mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. 
Dus het advies was: kom gezellig met de fiets of te voet!
Leuke activiteiten voor jong en oud
Op het Eiland van Hein is het sowieso altijd genieten en is er genoeg te doen. Ook tijdens het PICKNICK FESTIVAL was er meer te doen dan alleen maar lekker eten en drinken met familie en/of vrienden. Naast de optredens van Kai en Thomas hebben we er ook leuke activiteiten neergezet voor alle leeftijden.  Zon was er de Spinnenwebloop, een zoektocht voor het hele gezin waar je geen spinnen moet zoeken maar punten moet zoeken die verstopt zijn over het hele eiland. (is een vaste activiteit op het eiland) Verder was er voor de oudere jeugd dit keer geen ‘bierpongen’ maar ‘regenton pongen’ waarbij je de bal in de regenton moet zien te werpen. En een opblaasbaar voetbalveld was er ook! Kortom er was genoeg te doen als je niet wilde blijven stilzitten, maar het was ook prima als je lekker bleef zitten genieten. 
Rad van Geluk met mooie prijzen
Het IVI Rad van Geluk zal ook op het PICKNICK FESTIVAL weer voor de nodige spanning zorgen. Stopt het rad bij het nummer van jouw lot dan ga je met een mooie prijs naar huis. Het Rad wat door Jongerenwerk en Timmerfabriek KRIMP tot stand is gekomen zorgt voor een leuke afleiding en geeft een spannende draai aan dit evenement. We hopen weer dat we door de lokale sponsoring mooie prijzen in de aanbieding hebben. Wat zeker is dat er weer een aantal Regentonnen te winnen zijn en zullen er ook tickets te winnen zijn voor het concert van Thomas Oudshoorn. Dus koop een lot en wie weet ga jij niet met lege handen naar huis maar met een mooie prijs.    
Bent u een lokale ondernemer en wilt u het Rad van Geluk sponsoren dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl Natuurlijk wordt u dan benoemd bij het draaien aan het Rad van Geluk!
World Clean-Up Day
In het weekend van het PICKNICK FESTIVAL viel ook de World Clean-Up Day. Ook in De Ronde Venen hebben we deze dag niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. IVI vindt het belangrijk om als gemeenschap samen dingen te doen. Het was dan ook mooi dat IVI werd benaderd door de organisatoren van de World Clean-up Day in De Ronde Venen om samen op te trekken. Ray Kramer namens Feka ICT en Marlou Bours van NME-centrum De Woudreus hebben op vrijdag 15 en zaterdag 16 september activiteiten rondom de World Clean up Day georganiseerd. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen is uitgenodigd om op het PICKNICK FESTIVAL dit mooie duurzame initiatief te komen afsluiten. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt kreeg een gratis lot aangeboden voor het Rad van Geluk. Een mooie samenwerking.
Lokaal samenspel
Eén van de doelstellingen van Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI)  is om de gemeenschap te verbinden. IVI heeft met de onderstaande lokale partners de handen weer op elkaar gekregen om met vereende krachten weer een mooi initiatief neer te zetten.
IVI vond het mooi en is trots om samen te mogen werken met deze sociale partners:
Energieke Rondeveners, Zideris, Stichting van Hein, Van Walraven
En met de  financiële ondersteuning van de Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank hebben wij weer 500 inwoners blijk kunnen maken met een regenton. Een mooi stukje lokaal samenspel!
Het regent regentonnen
Op het PICKNICK FESTIVAL is het ook de bezoekers niet ontgaan dat het weer regentonnen regenden. Want toen Wethouder Cees van Uden aan IVI liet weten de daad bij de belofte te doen  door een subsidie beschikbaar te stellen waarmee nog eens 500 inwoners van de wachtlijst blij gemaakt kunnen gaan worden met een regenton was er nog meer reden voor een feestje. Er werd snel geschakeld en met een deel van de partners van destijds werd e.e.a. snel op de rails gezet. De 500 regentonnen zijn aangekocht voor een vriendenprijs bij Van Walraven. 500 inwoners op de wachtlijst zijn blij gemaakt en zij zijn uitgenodigd op het PICKNICK FESTIVAL en hebben daar een voucher ontvangen om de regenton te kunnen gaan ophalen.

Hieronder een verslag van de regenton actie van maart 2023

De regentonnen werden uitgedeeld bij inwoners tijdens buurtfeestjes in maart 2023
Deze festiviteiten onder de naam “Buurtfeestje” stonden in het teken van het thema ‘duurzaamheid’. Samen met de Energieke Rondeveners, Van Walraven, Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en de gemeente, heeft IVI mensen gestimuleerd en bewuster gemaakt om met water om te gaan. In maart 2023 zijn er 4 pop-up festivals in verschillende dorpen van De Ronde Venen gehouden. Het buurtfeestje trok dwars door De Ronde Venen langs 4 verschillende dorpen. Het evenement ademde de sfeer uit van een gezellige buurtontmoeting. Dit festival bood voor ieder wat wils, met muziek, informatie over duurzaamheid en gezelligheid. Het feestje met als doel om buurtbewoners dichterbij elkaar te brengen en duurzaamheid te stimuleren. De organisatie is ook weer een lokaal samenspel met verschillende partners binnen de gemeenschap geweest. Ook konden de inwoners die ingeloot waren voor een regenton deze ophalen op de door hun gekozen locatie. Tijdens de buurtfeestjes waren er met het rad van geluk ook nog regentonnen te winnen en ander leuke prijsjes.
Om inwoners enthousiast te maken beter met regen om te gaan waren er 400 regentonnen beschikbaar gesteld voor inwoners van De Ronde Venen. Met deze unieke regentonnenactie was het mogelijk  je in te schrijven om kans te maken om voor € 10,- een complete regenton met voet en aansluiting van ruim € 100,- in je bezit krijgen. Wij hebben in verschillende media deze regentonactie gepromoot en inwoners in De Ronde Venen hebben zich massaal aangemeld. We kunnen dus wel stellen dat het een daverend succes is geworden en inwoners in De Ronde Venen bewust met water willen omgaan. Daar zijn we best een beetje trots op en is natuurlijk geweldig nieuws.
 De Pop-up festivals zijn georganiseerd met medewerking van de volgende organisaties.
Zideris Mijdrecht 
De vijfbogen Baambrugge
Buurtvereniging Amstelhoek
Maria Oord Vinkeveen
 

Stichting Inwoners Voor Inwoners wil nog 1200 inwoners blij maken met een regenton 

Echter door het enorme succes hebben er ook ruim 1200 inwoners een minder leuk bericht moeten ontvangen. Voor deze inwoners is er helaas nog geen regenton beschikbaar voor € 10,- en zij zijn op een wachtlijst gezet.  De werkgroep heeft nu besloten om zich in te gaan zetten voor deze inwoners. Wij gaan proberen om een vervolgactie op te gaan zetten om 1200 regentonnen te kunnen aanschaffen. De lokale ondernemer Van Walraven was al snel bereid om weer mee te doen aan deze vervolgactie waardoor al een groot bedrag van de begroting binnen is. In het coalitieakkoord is te lezen dat de gemeente de opvang van regenwater in een regenton ook wil stimuleren, omdat hierdoor voorkomen wordt dat uitbreiding van het riool nodig is tijdens grote regenval. Hiervoor was men voornemens met een actie te komen. Omdat de actie nu al is opgestart door de gemeenschap zelf, heeft de werkgroep de gemeente nu dus gevraagd of het beschikbare budget hiervoor ingezet kan worden voor de voorgenomen vervolgactie. Dit past wat ons betreft ook goed in het Water- en Riolerings Plan De Ronde Venen 2023-2027 wat onlangs door de raad unaniem is goedgekeurd. We hopen snel groen licht te krijgen voor dit groene initiatief en de 1200 inwoners op de wachtlijst ook blij te kunnen maken. Dan wordt het in maart helemaal een groot buurtfeest waar duurzaamheid het thema zal zijn. We houden u op de hoogte via de lokale (sociale) media kanalen.

Let op! Was u er dit keer te laat bij?

Wellicht is het goed om u gratis aan te melden op de website als vriend van Inwoners Voor inwoners (IVI)   https://inwonersvoorinwoners.nl/mijn-account/           

IVI houdt u dan op de hoogte van allerlei activiteiten voor inwoners in De Ronde Venen. Dan weet u volgende keer als één van de eersten dat we starten met een soortgelijke actie!

 

 

Mooi stukje lokaal samenspel

Een mooi stukje samenwerking binnen de lokale gemeenschap was de afgelopen weken te zien met de regentonnenactie ‘Een tientje voor een (regen) ton’. Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft de handen op elkaar gekregen van een aantal lokale medestanders om iets moois te doen voor de inwoners en het milieu. Door inwoners bewust te maken om beter om te gaan met water en een regenton aan te schaffen. Door samenwerking met de lokale ondernemer Van Walraven, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de Rabobank, De energieke Rondeveners en de gemeente heeft IVI 400 inwoners blij kunnen maken met een regenton die inwoners konden aanschaffen voor het symbolische bedrag van slechts tien euro.

Regentonnenactie ‘Een tientje voor een (regen) ton” groot succes en het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden

Het was een groot succes en de inwoners hebben massaal gereageerd op de omroep om bewuster met water om te gaan. De inschrijving moest al na één week worden stopgezet omdat er ruim 1600 inwoners zich hadden aangemeld en er maar 400 regentonnen beschikbaar waren. Het is dus helaas niet meer mogelijk om je aan te melden. Door loting zijn de 400 beschikbare regentonnen verdeeld onder de aanmeldingen in de diverse kernen in De Ronde Venen.

 

Het Pakket.

De artikelen die bij deze actie geleverd werden staan hier afgebeeld.

Filmpjes.

Hoe sluit ik de regenton aan op de regenpijp?

Filmpje gemaakt door van Walraven

Bewust omgaan met regenwater

YouTube filmpje van IVI