Wat zijn de

Op deze pagina willen wij de inwoners informeren bij welke zaken IVI betrokken is en met welke activiteiten IVI met de inwoners bezig is.

Hieronder zullen we per activiteit een toelichting geven en aangeven wie hierbij betrokken zijn. Ook kunnen we vragen we of er inwoners IVI mee willen helpen om een activiteit en/of initiatief tot een succes te maken.

Sociale Media.

Een goede en snelle communicatie is nodig om van IVI een succes te maken. Hiervoor zijn er inwoners nodig die hier plezier aan beleven en andere inwoners kunnen en willen bereiken via Vloggen, Facebook, Instagram of andere platforms.

Wil jij hieraan meewerken en het gezicht van IVI aannemen als vlogger of via andere sociale media kanalen, meld je aan en we gaan er een succes van maken.

 • Belangrijkste doel is Vrienden, Initiatieven en Voorzieningen een gezicht/podium geven
 • Leg uit dat jouw kanaal voor en van de inwoners is
 • Het platform is informatief /positief verbindend/podium gevend
 • Er zijn geen kosten aan verbonden
 • Uiteraard ben je vriend van IVI
 • Zorg voor betrokkenheid en voor bewustwording van de eigen leefomgeving
 • Via IVI zijn er diverse mogelijkheden om aandacht te generen
 • Kortom IVI is echt van en voor de inwoners

Magazine

Doelstelling:

 • Een informatief maar vooral leuk magazine uitgeven voor inwoners in De Ronde Venen waar inwoners een belangrijke rol in krijgen
 • Het is een podium voor inwoners die het magazine kunnen gebruiken om initiatieven of verhalen te delen. Het begrip IVI (wat staat voor Inwoners Voor Inwoners) zal duidelijk merkbaar terugkomen in het Magazine
 • IVI magazine zorgt voor zichtbaarheid in alle acht de kernen van De Ronde Venen (Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis)
 • De aandacht wordt gepast verdeeld over de verschillende kernen en inwoners die zich op grond van hun eigen leefomgeving herkennen
 • Qua vormgeving en uitstraling heeft het magazine een bewaargehalte, zodat men het niet snel in de blauwe papierbak zal gooien. Het zal tevens uitdagen om het bij herhaling te lezen
 • Het wordt een magazine dat aansprekend en uitdagend is voor alle inwoners
 • De verhalen zullen kort en aantrekkelijk zijn met veel fotomateriaal
 • Het is een onafhankelijk magazine waar de inwoners ruimte krijgen om hun verhalen te vertellen. Ieders mening en interesse wordt daarbij gerespecteerd, omdat de mening van de inwoner nooit voor iedereen identiek kan zijn
 • Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. (Artikel 1 van de grondwet)

Kortom:

 • Het IVI Magazine is een positief magazine voor en van de inwoners in De Ronde Venen dat periodiek (gratis) wordt aangeboden
 • Dit alles moet uiteindelijk leiden tot meer bekendheid van lokale inwoners, activiteiten, initiatieven en van commerciële partijen die er in De Ronde Venen zijn. Doordat het een blad is wat niet vluchtig nieuws verspreidt maar ook informatief en veel meer achtergrondinformatie geeft zal het langer blijven hangen. Het is een prettig blad wat een positief gevoel geeft

Verspreidingsgebied:

 • Het magazine wordt in alle 8 de kernen van De Ronde Venen gratis verspreid.
 • Het magazine wordt bij 18.000 huishoudens huis aan huis bezorgd
 • Bij een groot aantal locaties in De Ronde Venen zal het blad als inkijkexemplaar worden neergelegd (denk aan winkels, bibliotheken, sportverenigingen, gezondheidscentra, culturele en horeca gelegenheden, gemeentehuis, huisartsen, tandartsen, fysio, kappers, sportkantines en hallen, welzijn en maatschappelijke instellingen, horeca, scholen, buurthuizen etc.)
 • Alle edities zijn online te lezen, te delen en te downloaden via de IVI-website

Periodieke uitgave:

 • Hoewel we ons in eerste instantie richten om een eerste uitgave te realiseren in 2021 is onze wens en doelstelling dat het niet bij een eenmalige uitgave blijft
 • Insteek is om een periodieke uitgave te realiseren die eens per kwartaal zal gaan verschijnen

Positieve aanbeveling gemeente

Het IVI magazine wordt onafhankelijk uitgegeven, toch zijn er vooraf besprekingen geweest met de gemeente en is er feedback gevraagd. Zij hebben aangegeven het initiatief te ondersteunen en een warm hart toe te dragen. Bovendien zien zij een maatschappelijk meerwaarde van het uitgeven van het IVI magazine mede vanuit het oogpunt van de bevordering van de participatiemaatschappij.

IVI is een onafhankelijke beweging, er worden geen politiek getinte artikelen geventileerd. Wel kan de lokale politiek een positief geluid laten horen als zij belangrijke zaken voor inwoners te melden hebben. Het magazine mag en zal op geen enkele wijze een politieke kleur uitstralen.

Instanties en zorg en welzijn:

Het is belangrijk dat instanties (gemeente, zorg en welzijn etc.) hun activiteiten aan inwoners kunnen uitdragen. IVI zet echter niet in op de zorgvraag en de dienst en hulpverlening. Hiervoor zijn andere kanalen beschikbaar die een bepaalde doelgroep willen aanspreken. Natuurlijk kunnen de genoemde instanties en partijen wel ruimte krijgen als zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving door hun diensten kenbaar te maken door middel van een artikel in dit blad.

(Sport) Verenigingen:

De verenigingen zorgen voor een actieve deelname van de inwoners. Daarom is het belangrijk dat verenigingen goed zichtbaar zijn en inwoners weten wat er te doen is. IVI is ondertekenaar van het sportakkoord en uiteraard zullen we in het magazine hier ook aandacht aanbesteden.

Lokale ondernemers en bedrijven:

De economische en commerciële kanten in De Ronde Venen zijn belangrijk voor de inwoners. Zij zijn een belangrijke (mede)speler voor de inwoners (consumenten). Het lokale samenspel tussen inwoner en ondernemer draagt bij aan een betere lokale samenleving waarbij de inwoners de lokale ondernemers ook eerder iets zullen gunnen en andersom. 

Adverteren:

Het is van groot belang dat de lokale ondernemers dit initiatief zullen ondersteunen. Wat ons betreft is het uitgeven van het IVI-magazine een win-win situatie.

Want naast dat wij de steun nodig hebben is er ook voor de ondernemers tevens wat te halen.

 • IVI Magazine biedt “maatschappelijk betrokken en/of duurzaam onderscheidende” werkgevers de mogelijkheid om mee te doen met het magazine en zich hierdoor te profileren bij de inwoners
 • Het IVI magazine vergroot de zichtbaarheid van de ondernemer bij de inwoners
 • Ondernemers kunnen naast hun commerciële kant ook hun maatschappelijke kant laten zien
 • Ondernemers laten hun lokale betrokkenheid zien door in het blad te adverteren zodat het daardoor mogelijk wordt het blad gratis aan te bieden aan de inwoners
 • Als dit besef bij de inwoners is kan dit er toe leiden dat inwoners sneller zullen kopen in de lokale winkels (gunfactor wordt vergroot). Inwoners zullen hierdoor ook sneller gebruik maken van lokale horecagelegenheden, cultuur- en sportmogelijkheden in de eigen gemeente

Advertentie verkoop: 

Het zal duidelijk zijn dat een essentieel onderdeel van het uitgeefproces de financiële haalbaarheid is. Dit is zonder de steun van de lokale ondernemers voor ons niet mogelijk. Daarom zullen wij in beginsel inzetten op de advertentieverkoop. Hiervoor zullen de lokale ondernemers worden benaderd.

Adverteren kan op twee manieren:

 • 1  Redactionele bijdrage
 • 2 Advertentieruimte

Redactionele bijdrage: 

Een beperkt aantal pagina’s zijn ingeruimd voor redactionele artikelen van ondernemers, omdat het vooral ook een magazine is van en voor inwoners. Maximaal 10% ruimte wordt aan de ondernemer gegund om via dit podium hun verhaal te vertellen. Daarbij wordt bekeken welk materiaal het meest geschikt is voor de betreffende uitgave van het magazine.

Advertentie ruimte: 

Wil een ondernemer verzekerd zijn van een plek in het magazine dan behoord adverteren tot de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Doordat het magazine lokaal verspreid wordt, kan adverteren zeer interessant zijn! Ook ZZP-ers kunnen zichzelf in een rubriek tegen aantrekkelijke tarieven voorstellen en zichtbaar worden bij de inwoners in De Ronde Venen.

Er is echter geen ruimte voor exclusiviteit per branche voor een adverteerder.

Betrokkenheid, informatie en bewustwording leefomgeving: 

Doelstelling is om positieve inwoners initiatieven en verhalen te laten zien en te delen. Inspirerende initiatieven zichtbaar maken zodat inwoners met meer enthousiasme binnen hun eigen gemeente gebruikmaken van diensten, producten en elkaar sneller gaan opzoeken. Dat inwoners zich niet terugtrekken achter de voordeur en alleen zichtbaar worden als er een hulpvraag is en/of een eigen belang hebben om mee te doen.

Doormiddel van de positiviteit die het IVI Magazine zal uitstralen zullen inwoners vooral een prettig en trots gevoel krijgen over de eigen leefomgeving. Hoe meer er in positieve zin bekendheid wordt gegeven over de lokale omgeving en haar inwoners hoe meer waardering, trots etcetera er kan gaan ontstaan onder de lokale bevolking. Maar ook de sociale cohesie zal worden bevorderd en inwoners zullen gestimuleerd worden om meer naar elkaar om te kijken en bewust gemaakt worden op hun verantwoordelijkheid om als inwoner mee te denken en te doen in de lokale samenleving. Kortom het zal meewerken om de gewenste participatiemaatschappij vorm te geven.

Cross media (IVI website verlengstuk IVI magazine)

Inwonersbeweging IVI streeft een hoger doel na dan alleen het uitgeven van het IVI Magazine. Wij willen met de inwonersbeweging vooral informatie geven, verbinding tot stand brengen en bewustwording onder de inwoners realiseren. Het magazine is slechts een middel om dit te doen bevorderen. Naast het IVI magazine zullen er dan ook nog meer middelen ingezet worden onder de merknaam IVI.

Het IVI platform is een podium voor inwoners waar men elkaar kan vinden en waar men informatie kan delen. De IVI website is één van de middelen die reeds operationeel zal zijn ten tijde van de uitgave van het IVI magazine.

Het is daarom vanzelfsprekend dat gebruik wordt gemaakt van crossmedia en daardoor zal de IVI website in die zin soms een verlengstuk (kunnen) zijn van de het IVI magazine. Denk hierbij aan initiatieven die uitgebreider kunnen worden toegelicht op de website en digitaal langer zichtbaar zullen zijn. Denk hierbij ook aan achtergrondinformatie die op de website beschikbaar is. Door een artikel in het Magazine zullen inwoners wellicht een item op de website beter weten te vinden en gaan volgen.

Het Magazine kan in die zin ook gebruik worden als affiche voor een evenement wat gaat komen en waarvan de informatie is te vinden op de IVI-website. Promotie voor een activiteit of product kan vooraf of achteraf als verslaglegging (of door foto’s) worden ingezet in het IVI-magazine.

Tot slot:

Dit document toont aan dat het IVI magazine een maatschappelijke meerwaarde kan hebben en zal bijdrage tot meer inwonersparticipatie. De doelstelling is het realiseren van sociale cohesie.

Voor alle duidelijkheid is onze doelstelling niet gebaseerd op een zo hoog mogelijk winstmarge te behalen maar is de insteek sociaal ondernemen. Eventueel behaalde winsten (na aftrek van kosten) zullen altijd weer ten goede moeten komen van de inwonersbeweging die er is voor en van de inwoners.

Met de inkoop van advertentieruimte of betaalde content, maken ondernemers het financieel mogelijk om het IVI Magazine ook daadwerkelijk te kunnen gaan uitgeven. Het is daarmee een staaltje van samenwerking zijn tussen ondernemers en inwoners die de lokale samenleving ten goede zal komen en die in De Ronde Venen uniek is. Ondernemers die hieraan meewerken, zien wij dan ook als maatschappelijk betrokken en sociale ondernemers.

Website

Als eerste hebben we een website neergezet om via dit podium inwoners de kans te geven om zijn/haar activiteit zichtbaar te maken en als iedere inwoner dit doet zal deze website als wegwijzer kunnen gaan dienen voor de inwoner van De Ronde Venen.

De bedoeling van het neerzetten van deze inwonersbeweging en de website staat hieronder.

De bedoeling

Hoofddoel van deze sociale en maatschappelijke inwonersbeweging is om de noodzakelijke totstandkoming van de kanteling in de samenleving (verandering van denken en doen met als doel om meer van onderaf op te pakken).

Ingegeven door de opgelegde decentralisatie van het rijk (2015) heeft de gemeente De Ronde Venen behoefte dat inwoners meer gaan meedoen aan de lokale samenleving en hebben dit opgenomen in hun beleid.

Om de kanteling gestalte te geven is een samenspel van inwoners noodzakelijk. Inwonersbeweging IVI wil hier zijn bijdrage aan leveren en zal onder de merknaam IVI (Inwoners Voor Inwoners) naar buiten treden als inwonersbeweging van en voor de inwoners van De Ronde Venen. Onafhankelijkheid en respect voor ieders mening staan daarbij hoog in het vaandel en IVI staat zowel voor het individu als voor de samenkracht van inwoners.