De bedoeling vertaald naar SMART

 

Doelstellingen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties of goede voornemens. Als stichting Inwoners Voor Inwoners is het belangrijk om concreet aan te geven wat onze bedoeling nu eigenlijk is. Inwoners Voor Inwoners heeft een brede doelstelling en de missie en visie in de bedoeling weer gegeven. Het is als het als het ware een groeidiamant die van zeer ruw gepluisd zal worden naar een schitterend sieraad voor de inwoners en de gemeente De Ronde Venen. We willen geen dikke rapporten, papieren tijgers etc. opmaken. Het gaat ons om te gaan doen! Natuurlijk hebben we op sommige momenten de behoefte om kort en bondig te kunnen uitleggen wat onze bedoeling is. We hebben er voor gekozen om SMART doelen te stellen. SMART staat voor:

S = Specifiek

M = Meetbaar

A = Acceptabel

R = Realistisch

T = Tijdgebonden

Specifiek

De stichting Inwoners Voor Inwoners gaat de bewustwording onder inwoners in gang zetten om de kanteling die in de samenleving nodig is vorm te geven, zodat er meer sociale cohesie ontstaat. Die kanteling moet gaan bijdragen aan een participatiesamenleving waar de inwoners een centrale rol krijgen. Inwoners Voor Inwoners gaat de lokale samenleving informeren en verbinden, waardoor inwoners zich gezien en gehoord voelen. Door naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Het platform IVI is faciliterend aan initiatieven van de inwoners. We werken gezamenlijk van onderaf, naar inwonersregie, inwonerskracht en uiteindelijk samenredzaamheid. De stip op de horizon is een samenleving waar inwoners, met al hun verschillen, verbonden zijn. Om het geen vluchtige beweging te laten zijn en echt een plaats in te nemen binnen de gemeente is het van belang dat de inwonersbeweging een duurzame onafhankelijke status heeft die is ontstaan van onderaf. Van en voor de inwoners.

 

Om een doel specifiek te maken stellen we de Wie-wat-waar-vragen

Wie:

Inwoners Voor Inwoners richt zich op alle inwoners en sociaal betrokkenen van De Ronde Venen. Het gaat niet enkel om het collectieve belang, maar ook om belangen van woonkernen, verenigingen, organisaties, wijken, straten, families, gezinnen, ondernemers, en individuen.

Inwoners Voor Inwoners maakt op geen enkele wijze onderscheid op grond van inkomen, afkomst, geloof, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat dan ook.

Wat:

Inwoners Voor Inwoners gaat de inwoners een platform geven. Zowel online en fysiek zal de Inwonersbeweging, inwoners en buurt- en wijk initiatieven mogelijkheden aanreiken om zichtbaar te worden en (alle) inwoners te verbinden. Dit betekent dat er meer sociale cohesie ontstaat en saamhorigheid wordt geënthousiasmeerd.

Waar:

In alle acht van de kernen zal Inwoners Voor Inwoners actief zijn en een podium bieden voor alle inwoners en alle buurt en wijk initiatieven die er zijn of worden ontwikkeld.

Wanneer:

Vanaf de zomer 2017 heeft de Inwonersbeweging achter de schermen de organisatie en bewustwording bij de bestuurders in gang gezet. Hier is veel opgetrokken met de lokale overheid en maatschappelijke partners om zodoende draagvlak van bovenaf te krijgen.

Vanaf het najaar 2019 wil de Inwonersbeweging onder de naam Inwoners Voor Inwoners zich nadrukkelijk gaan profileren en inwoners laten aansluiten bij de stichting Inwoners voor inwoners. Door de corona crisis in 2020 zijn we genoodzaakt geweest om inwoners in kleine groepen te ontmoeten. Door bijeenkomsten en Dialogen te organiseren.

Welke aandachtsgebieden:

Inwoners Voor Inwoners richt zich op de volgende aspecten en thema’s uit de samenleving. Sport, Spel, Cultuur, Kunst, Evenementen, Ontmoeten, Dieren, Groen, Duurzaamheid, Wonen, Omgeving, Verkeer, Mobiliteit, Welzijn en Zorg.

Waarom willen we het bereiken?

Zodat de gewenste inwonersparticipatie in De Ronde Venen daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Uitgangspunten:

Als inwoners van De Ronde Venen doen we het met en voor elkaar.

De Inwoners Voor Inwoners is geen vervanging van bestaande organisaties, verenigingen en partijen.

Initiatieven worden zoveel mogelijk op eigen kracht en binnen het sociale netwerk ontplooid.

Inwoners Voor Inwoners ondersteunt en adviseert de initiatieven.

Geeft een podium aan inwoners, inwonersinitiatieven en buurt en wijkteams in alle kernen. De regie en verantwoordelijkheid blijven bij de initiatiefnemers.

Als Stichting Inwoners Voor Inwoners staan we samen sterk en laten we onze inwonerskracht horen en zien.

Inwoners Voor Inwoners wil een volwaardig onafhankelijk (gespreks-)partner zijn van zowel de gemeente, de politieke partijen en de maatschappelijke partners.

Als Inwonersbeweging Inwoners Voor Inwoners zijn we onafhankelijk van de politiek, maar ook financieel zelfstandig.

Door verschillende soorten verdienmodellen te gebruiken(o.a. Right To Challenge) en daardoor zichzelf (financieel) kan bedruipen.

Meetbaar

Inwoners Voor Inwoners heeft activiteiten die raakvlak hebben op de volgende thema’s:

Sport, Spel, Cultuur, Kunst, Evenementen, Ontmoeten, Dieren, Groen, Duurzaamheid, Wonen, Omgeving, Verkeer, Mobiliteit, Welzijn en Zorg. Voor ieder thema willen we jaarlijks een netwerkbijeenkomst organiseren.

Daar waar preventieve hulp van belang is voor de samenleving kan en wil Inwoners Voor Inwoners verdienmodellen ontwikkelen. Ook in de (basisbehoeftes) zoals (post)bezorgen, OV in de kernen, onderhoud van bankjes, kortom overal waar inzet van mensen tot preventie van zorg resulteert of kosten voor de samenleving reduceert kunnen activiteiten worden ontwikkeld om te zorgen voor geldstromen binnen de stichting Inwoners Voor Inwoners.

Alle winst van de stichting Inwoners Voor Inwoners wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld trainingen voor inwoners of dialoogbijeenkomsten om te informeren over onderwerpen die de samenleving interesseren en/of de bewustwording vergroot.

Acceptabel

Het voordeel van inwonersparticipatie is dat de inwoners zelf de regie hebben en eigenaarschap voelen. Natuurlijk is het zo dat er voldoende draagvlak moet zijn onder de inwoners. Acceptabel is ook dat voor minderheden ook oplossingen/mogelijkheden nodig zijn en dat we daar als Inwoners Voor Inwoners zorg voor dragen.

Realistisch

De kanteling is in gang gezet door de overheid. De omgevingswet gaat veranderen in 2021. Hiermee wordt de mogelijkheden geboden om regie en eigenaarschap aan te gaan. Dat inwoners bewust gemaakt moeten gaan worden van deze veranderingen is zeker realistisch. Als dit bewustwording proces gaande is, zal het nodig zijn om een belangenvertegenwoordiger te hebben en het is logisch dat dit een onafhankelijke beweging zal zijn vanuit de inwoners geregisseerd

Tijdgebonden

Zitten we in een tijdperk van veranderingen of is het een verandering van tijdperk? Wij gaan er vanuit dat we in een verandering van tijdperk zitten. Daarom is het ook moeilijk om een tijdlimiet aan te geven binnen welke tijd deze gerealiseerd kan/moet worden. Het is van belang dat we voor het bewust maken van de veranderingen de tijd nemen. Het is waarschijnlijk dat het 10 jaar kan duren voordat dit een geaccepteerd model wordt voor de samenleving. Toch willen we binnen 3 jaar duidelijk hebben dat dit de juiste weg is. Ieder jaar zullen we met de vrienden van IVI evalueren hoe we ervoor staan.