Inwoners Voor Inwoners doet het graag samen

organisaties welke ten doel hebben om de inwoners de regie te geven over haar eigen leven zien wij als een voorbeeld.

Met onderstaande organisaties, bedrijven en stichtingen staan wij in nauw contact om informatie te delen en van elkaar te leren. Hier kunt u vinden waar zij voor staan en bij de oranje gemaakte woorden wordt u door gelinkt naar uitgebreide informatie over het desbetreffende onderwerp.

Wilt u een steentje bijdragen aan een betere woon- en werkomgeving? Dat kan ook anoniem, hoe denkt u over lokale, actuele onderwerpen? Laat u dat graag weten? Grijp dan nu uw kans. Denk en praat periodiek mee over onderwerpen die spelen in onze gemeenschap. Doe mee aan de raadplegingen van ‘Gemeenschap aan zet’ of maak deel uit van het raadgevend burgerpanel TipRondeVenen. U kunt u stem laten horen en actief gaan meedoen. Uw mening telt! Lees meer over gemeenschap aan zet 

1. Peil wat er leeft op basis van input uit de gemeenschap

Start met een super laagdrempelige Swipocratie-peiling en bereik in een korte tijd zo veel mogelijk inwoners met o.a. een online campagne. Alle actoren uit de gemeenschap kunnen dit initiëren. swipocratie.nl

2. Een raadpleging over de resultaten

Inwoners die dat willen, kunnen verder meedenken over de resultaten met tips, ideëen en advies in een online panel. Ook kunnen eigen thema’s worden aangedragen. www.toponderzoek.nl

3. Dialoogtafels

Aan tafel verder praten voor verdere verdieping, duiding en een aanzet tot de uitvoering. Hoor en wederhoor. In de verschillende kernen worden op thema dialoog – en verbindingstafels georganiseerd. www.inwonersvoorinwoners.nl

 

Gemeente De Ronde Venen

De gemeente ondersteunt de stichting Inwoners Voor Inwoners en heeft een éénmalige financiële bijdrage geleverd om deze website mogelijk te maken. Wij hebben een ondersteunende brief ontvangen waarin de gemeente uitspreekt dat zij het initiatief van Inwoners Voor Inwoners om een Inwoners Magazine van de grond te krijgen zullen steunen. Vanaf het begin kunnen wij gebruik maken van diverse faciliterende mogelijkheden.        Waarvoor onze dank.

De gemeente heeft in 2017 een beleidsstuk geschreven met de missie en de visie met betrekking op de inwonersparticipatie bekend onder de naam De Maatschappelijk Agenda.(te downloaden op de gemeentesite) Het is een document van 25 pagina’s waarin de gemeente aangeeft aan een transformatie bezig te zijn. 

Tympaan De Baat

Bij de ontwikkeling van de inwonersbeweging Inwoners Voor Inwoners hebben wij met de directeur van Tympaan-De Baat Mieke Telder vele gesprekken gevoerd als sparringspartner en faciliteert Tympaan De Baat ons op verschillende zaken. Ook met de opbouwwerkers en het jongerenwerk (onderdeel van Tympaan De Baat) onderhouden wij goede contacten.    Waarvoor onze dank 

Tympaan De Baat is de welzijnsorganisatie van De Ronde Venen. Zij brengen mensen bij elkaar, bieden mantelzorgondersteuning, organiseren sociaal culturele activiteiten en helpen zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Naar de website van Tympaan De Baat >

Bibliotheek

Met Eric de Haan, de directeur van de bibliotheek De Ronde Venen hebben wij diverse gesprekken gevoerd over de inwonersbeweging Inwoners Voor Inwoners. Wij mogen ook gebruik maken van diverse zaken van de bibliotheek. zoals locaties, beamer en schermen.          Waarvoor onze dank

De bibliotheek is gevestigd aan de Dr. J. van der Haarlaan 8, 3641 JW Mijdrecht.                                  In de Bibliotheek vindt u de Dorpskamer Het Raakvlak. Wilt u meer weten over de bibliotheek Angstel Vecht en Venen klik hier

LSA

Wij zijn lid van LSA en zijn bij diverse bijeenkomsten en workshops aanwezig geweest om zo ook te leren van andere inwonersbewegingen. Het LSA is een sterk landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen, Bewonersbedrijven en burgercoöperaties. Een overkoepelende vereniging met veel leden uit heel Nederland.

Zij bundelen inwonerskracht en delen kennis. Dit doen zij door inwonersbewegingen en  organisaties elkaar te laten ontmoeten, bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren
(zoals BewonersBedrijven en Buurtrechten) en kennis te delen, onder meer via hun website

Kennisnetwerk bewonersinitiatieven

Omzien is een provinciale organisatie waar wij diverse keren bij zijn aangesloten. Tijdens iedere bijeenkomst staat het initiatief waar de bijeenkomst plaatsvindt centraal. Het eerste deel wordt ingevuld met een presentatie door het desbetreffende initiatief. Het tweede deel van de bijeenkomst wordt een thema behandeld.

Met het kennisnetwerk faciliteert Omzien de verbinding tussen bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht. Het betreft de organisatie van fysieke bijeenkomsten, gericht op uitwisseling van ervaring en kennis tussen de initiatieven. Tijdens deze bijeenkomsten vindt verdieping van thema’s, intervisie en deskundigheidsbevordering plaats.

Wil je meer weten over omzien klik hier 

NLZVE

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) is een landelijke organisatie welke zich met name richt op de (preventieve) zorgvraag. NLZVE heeft in opdracht van het ministerie een verkennerstocht gedaan onder inwonersbewegingen om te onderzoeken waar de knelpunten zitten om deze bewegingen beter tot haar recht te laten komen. Wij hebben aan deze verkennerstocht een bijdrage geleverd.

Er waren in 2014 al 4 miljoen mantelzorgers, waarvan 400.000 structureel overbelast, dus hoeveel rek zit daar nog? Het is een illusie om te denken dat dit gaat lukken als we dit aan de individuele burger overlaten. Het traditionele maatschappelijke middenveld en de sociale samenhang is goeddeels verdwenen, zeker in de steden, maar ook in grote delen van het platteland, dus komt de zorg steeds meer op de schouders van (werkende) kinderen en partners te liggen.

Meer lezen over NLZVE klik hier

Austerlitz Zorgt

Wij zijn een aantal keren bij de zorgcoöperatie van het Utrechtse dorp Austerlitz (gemeente Zeist) geweest. Zij zijn een prachtig voorbeeld dat het mogelijk is om samen met inwoners de regie te nemen en succesvol te zijn.

Uit een leefbaarheidsonderzoek dat in Austerlitz is gehouden is gebleken dat veel oudere inwoners zich zorgen maken over hun toekomst vanwege het feit dat de nodige zorg- en welzijnsvoorzieningen niet in het dorp aanwezig zijn, danwel onder druk staan.

De coöperatie organiseert de nodige steun, zorg en hulp voor ouderen en andere zorgbehoeftigen in het dorp. In een later stadium zal ook worden voorzien in de zorgbehoeften van gezinnen en jongeren. Inmiddels is ruim 40% van de volwassen bewoners lid van Austerlitz Zorgt.

Meer lezen klik hier

Fort Vreeswijk

Tijdens de bijeenkomst ‘Lokaal samenspel in verandering’ van de VNG afdeling Utrecht, Movisie en Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Die werd gehouden in Fort Vreeswijk in Nieuwegein. Waar wij ook voor uitgenodigd waren, werd ons duidelijk dat er successen te behalen zijn met inwonersparticipatie. .

Voor het behoud van Fort Vreeswijk kwamen de inwoners namelijk massaal in beweging, toen in 2013 bleek dat de gemeente het Fort en daar gevestigde buurtcentrum wilde opdoeken. Lokaal samenspel met inwoners kan wel degelijk succesvol zijn Juridisch, financieel en organisatorisch zijn er nog de nodige hordes te nemen, maar dat neemt niet weg dat participatietrajecten ook in de huidige praktijk succesvol kunnen zijn. De ontwikkeling van de plannen voor het behoud van Fort Vreeswijk en het opstellen van het businessplan is voorbereid door het Wijkplatform Vreeswijk en is door de gemeenteraad van Nieuwegein in 2015 goedgekeurd.

Per september 2015 heeft de Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk de verantwoordelijkheid voor de wijkonderneming op zich genomen. Meer weten over Fort Vreeswijk Klik hier

Over Movisie

Movisie is een organisatie welke nauwe contacten heeft bij de Lokale overheden en door diverse gemeentes ingehuurd worden om over inwonersparticipatie meer kansen te geven. Wij hebben tijdens bijeenkomsten ook gebruik mogen maken van hun expertise.

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Zij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.

Het sociaal domein verandert voortdurend. Dit zorgt voor andere verhoudingen tussen overheid, professionals en burgers. Zij hebben behoefte aan kennis die werkt in een veranderende samenleving. Samen met partners uit het sociaal domein bieden zij praktijkgerichte onderzoeken en oplossingen aan.

Meer lezen over Movisie klik hier