(Lokale) overheid wil dat inwoner de regie krijgt

Inwoner staat centraal

Uitgangspunt is dat de inwoners en hun leefwereld centraal komen te staan. Het is daarbij belangrijk dat de inwoners op eigen kracht de regie pakken over hun eigen leefomgeving. Zoveel mogelijk inwoners moeten mee willen doen om te werken naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet ongeacht afkomst, gender of welke (achter)grond dan ook.  

Wat betekent dit voor de inwoner

De (lokale) overheid zet in op het nog beter betrekken van inwoners en bedrijven bij plannen die hun directe omgeving raken. Zij willen een nog betere samenwerking tussen alle betrokkenen. Zij gaan daarbij uit van tweerichtingsverkeer. Wat kan de (lokale) overheid betekenen voor de inwoners? 

Maar ook: wat kunnen inwoners  (nog meer) betekenen voor de samenleving?  

Samen werken naar een andere samenleving

De samenleving is aan het veranderen naar een nieuw soort van democratie. Een democratie waar inwoners veel meer inspraak kunnen krijgen over hun eigen leefomgeving. De (lokale) overheid zal steeds meer een faciliterende rol innemen waar dat nodig is om ontwikkelingen en initiatieven van inwoners daadwerkelijk tot stand te kunnen brengen. Zij bieden ruimte aan initiatieven en innovatie van inwoners en schrappen onnodige bureaucratie. Dit vraagt om wederzijds vertrouwen.

De nieuwe omgevingswet die in 2022 van kracht wordt geeft daarbij veel mogelijkheden. Echter om dit echt te doen slagen is het van belang dat inwoners hiervan bewust zijn en (nog) meer betrokken raken bij hun eigen leefomgeving. Er wordt een actievere rol van de inwoner gevraagd.

Inwoner heeft een belangrijke rol en verantwoordelijkheid

Inwoners krijgen de kans om veel meer invloed te krijgen op hun eigen leefomgeving en het beleid. Daarbij moet men zich wel realiseren dat de inwoner  in de eerste instantie zelf verantwoordelijk is of hij mee wil doen. Meedoen betekent o.a. meedenken,  toezien op de veiligheid in de buurt en het omkijken naar anderen. Maar bovenal mee doen! Samen met buurtgenoten er voor zorgen dat het prettig wonen is met elkaar. Daar waar nodig, elkaar een handje helpen of op weg helpen. Meedoen en je niet onttrekken.

 

De (lokale) overheid en maatschappelijke partners faciliteren daar waar nodig

Er zal een andere rol komen voor de (lokale) overheid en haar maatschappelijke partners.  Zij zullen veel meer gaan kijken  naar wat nodig is om inwoners centraal te laten staan. Dus niet in eerste instantie zwart-wit handelen naar de wet en regelgeving maar meer kijken wat mogelijk is binnen de kaders van de wet.

De (lokale) overheid, media, onderwijs, ondernemers, inwoners en de maatschappelijke organisaties zullen veel meer gaan samenwerken en aansluiten bij wat nodig en mogelijk is voor de samenleving. 

 Succes door samenwerking

Een juiste invulling van de gewijzigde rolverdeling tussen de inwoners, de ondernemers, de (lokale) overheid en de maatschappelijke organisaties bepaalt uiteindelijk het succes.

Daarbij is het uitgangspunt dat de regie ligt bij de inwoners en de (lokale) overheid faciliteert. Maar bovenal dat er altijd gedacht wordt in het zoeken van oplossingen.

Maatschappelijke Agenda

De Maatschappelijke Agenda is een belangrijk uitgangspunt, waarbij de nadruk ligt op preventie. Inwoners moeten er op kunnen rekenen dat de lokale overheid zijn ambities waarmaakt. Daarom is de benodigde cultuuromslag nodig waarin we veel meer dan voorheen vanuit duurzame oplossingen gaan denken. . 

Het samenwerken vanuit duurzame oplossingen voor inwoners, het investeren in preventie en het tegengaan en voorkomen van onnodige bureaucratie zal een positieve uitwerking hebben op de (zorg)beleving van de inwoners en zal een positieve uitwerking hebben op de kostenontwikkeling in het sociaal domein.

Rijk sociaal leven 

De verschillende dorpen in De Ronde Venen zijn rijk aan verenigingen en initiatieven van inwoners. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage aan de sociale basis in de gemeente geleverd. Daar waar inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en welbehagen ziet men dat dit leidt tot grote betrokkenheid. Indien inwoners elkaar helpen zal de verbinding snel worden gelegd. 

Samen kom je verder

Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. Inwoners helpen inwoners en we zorgen samen dat iedereen mee kan doen. Meedoen is vanzelfsprekend, niet meedoen is geen optie.

Uitgangspunten:

Inwoners ondernemen zelf actie om hun buurt en wijk leefbaar te houden en helpen de buren of buurtgenoten bij problemen als dat nodig is. Inwoners weten elkaar te vinden en spreken elkaar aan op hun gemeenschapszin en maatschappelijke betrokkenheid. Inwoners gaan bij problemen eerst bij zichzelf te rade. Als dat niet lukt, kijken zij in hun sociale netwerk of daar ondersteuning geboden kan worden. Als laatste klopt de inwoner aan bij de maatschappelijke partners of de gemeente. Het belangrijkste uitgangspunt is dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en geluk.

Inwoners voeren regie over hun eigen leven en bepalen zelf hoe zij de ondersteuning vanuit de lokale overheid ingevuld willen zien. Maatschappelijke partners en de gemeente nemen de regie niet over en ondersteunen de (kwetsbare) inwoners als de inwoners een hulpvraag inroepen zoveel als mogelijk, zodat inwoners zelf zo snel als mogelijk weer de regie over hun eigen leven krijgen. De groep die permanente ondersteuning nodig heeft, krijgt die uiteraard wel.

De verandering

Deze kanteling in de samenleving betekent een andere houding en gedrag van inwoners, (lokale)overheid, ondernemers, media, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Inwoners zullen veel actiever moeten gaan meedenken en meedoen. Van gemeente en (lokale) overheid mag verwacht worden dat zij met inwoners meedenken als zij initiatieven tonen en veel meer in de faciliterende rol gaan opereren. IVI zal de inwoners zoveel als mogelijk ondersteunen bij dit proces en een podium geven om initiatieven te ontplooien. Een platform waar inwoners elkaar kunnen vinden en zaken met elkaar kunnen delen. Vanaf oktober 2020 is IVI officieel een stichting “Stichting Inwoners Voor Inwoners” en hebben we voor 2021 een beleidsplan gemaakt.