IVI

uitleg om uw initiatief of voorziening toe te voegen

Als ieder initiatief en voorziening zichtbaar wordt is het voor alle inwoners op één (digitale)plek snel duidelijk wat er allemaal te doen is en wat we gezamenlijk voor mogelijkheden hebben binnen de gemeente.

Initiatief toevoegen

Hier kunnen inwoners een initiatief toevoegen die zij zelf opgestart hebben en graag een podium willen gebruiken om meer bekendheid onder de inwoners van de gemeente of u eigen kern te genereren. Hiervoor maakt u een eigen account aan, zodat alleen u bepaalt wat er op komt te staan en als u later nog iets wil wijzigen dit ook door u zelf gedaan kan worden. Hier is veel mogelijk. U kunt hier foto’s plaatsen of een video laten zien maar ook u bedoeling uitleggen waarom u dit initiatief gestart bent. Wellicht heeft u dan ook geen eigen website nodig, maar u kan ook een link maken naar u eigen website.

Vriend(in) worden

Hier kunt u een account aanmaken om zo meer mogelijkheden op de site te hebben. Zo kunt u initiatieven beoordelen en reacties plaatsen bij de initiatieven. Hier kunt u ook aangeven in welke thema’s u geïnteresseerd bent. Zodat u (als u dit wilt) uitgenodigd kan worden om u kennis en energie te kunnen delen om aan deze zaken een bijdrage te leveren. Via een foto van u zelf laat u het netwerk van inwoners zien en maakt u zichtbaar uit welk dorp u komt. Tevens geeft u hier aan in welke thema’s u geïnteresseerd bent. 

Voorziening toevoegen

Hier kunnen organisaties of bedrijven zich verder profileren (via googlemaps zijn zij al zichtbaar) hier kunt u net als bij de initiatieven een podium gebruiken om zich bij de inwoners te profileren. Hier vragen wij van commerciële bedrijven een bijdrage voor van 150.- per jaar (deze gelden worden gebruikt om IVI verder te kunnen ontwikkelen voor alle inwoners)  Hier zitten dezelfde mogelijkheden als bij initiatieven en mag bijvoorbeeld onbeperkt gebruikt worden zodat dit ook voor deze organisatie en bedrijven een actuele weergave kan blijven en de regie ook bij deze voorziening blijft.

NLZVE

Naar aanleiding van de rapportage van de verkennerstocht het NLZVE een brochure gemaakt voor de lokale politiek en actieve inwonersinitiatieven, waarin duidelijk omschreven wordt waar we als samenleving mee aan de slag moeten om dit tot een succes te maken Brochure gemeenschapkracht lezen klik hier

Platform Overheid

Ook voor de overheid is er een website waar er inspiratie gehaald kan worden door de ambtenaren, maar wij kunnen dus ook zien dat er veel beweging is om de kanteling te willen laten slagen een voorbeeld hiervan is:
Input of impact: 5 tips voor gemeenten die inwoners meer invloed geven


Burgerparticipatie neemt toe. De afgelopen jaren worden inwoners steeds vaker betrokken bij lokale vraagstukken. Dit zien we het sterkst bij projecten over “schoon, heel en veilig” in de eigen de wijk, van groenvoorzieningen tot buurtbarbecues. De overheid wil meer loslaten, burgers willen meedoen en de techniek maakt het makkelijker om dit te organiseren. Een win-winsituatie zou je dus zeggen.

Vaak pakt het toch anders uit, zo is onze ervaring. Niet iedere gemeente vindt het makkelijk om haar inwoners op een goede manier te betrekken. Goed bedoelde initiatieven pakken dikwijls anders uit dan beoogd. Hoe komt dat toch?
Meer lezen klik hier

Betaalbaarheid en draagvlak bepaalt succes energietransitie

Het succes van de energietransitie is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Zorg er daarom voor dat het voor woningeigenaren financieel aantrekkelijk is om hun huis te verduurzamen. Alleen dán is de energietransitie haalbaar.
Meer lezen klik hier

De Nieuwe route van Anke Siegers

Steeds vaker lopen mensen vast in de huidige route naar ondersteuning in het sociaal
domein. Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt voor mensen in plaats van
mét de mensen die wakker liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren hierdoor dat de
situatie niet meer van hen is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen en bureaucratie. Dit moet en kan anders.

De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over de situatie en de oplossingen bij
alle betrokkenen samen. Het is een kanteling in denken, organiseren en doen die leidt tot
een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid,
leefwereld en systeemwereld.

Organisatiepsycholoog en groepsconflictbemiddelaar Anke Siegers houdt zich bezig met het
inrichten van een maatschappij waarin samensturing met alle partijen gebruikelijk is. In
diverse rollen adviseert en begeleidt ze hierin overheden, organisaties en professionals.
Anke is veelgevraagd spreker, leidt grote (conflict) processen, stond aan de wieg van
DatisHelder, is ontwikkelaar van de Nieuwe Route en Communityprocessing en is verbonden
aan Nederland-Kantelt.

‘Must-read voor gemeenten en organisaties die willen samenwerken met alle betrokkenen
rond kwesties in de zorg, het onderwijs, participatie, werk en inkomen’.

Verdraaide organisaties van Wouter Hart

Beheersbaarheid is een manier van denken en organiseren die diep in ons zit, maar die
steeds vaker leidt tot inefficiënte bedrijfsvoering en slechte dienstverlening. Bovendien
schieten we door deze manier van denken steeds meer in een kramp. Wouter Hart ging op

zoek naar het denkpatroon achter onze huidige manier van organiseren. Dit boek beschrijft
de uitkomst van deze zoektocht.
Organisaties zijn ‘verdraaid’ als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan
onder een lawine van onnatuurlijke managementlogica. Dit boek laat zien hoe je betere
resultaten kunt behalen op een manier die nog veel geld bespaart ook.

Anders vasthouden van Wouter Hart

Steeds meer organisaties proberen de slag te maken van het werken vanuit het systeem
naar het werken vanuit de bedoeling. Maar dat is in de praktijk nog niet zo gemakkelijk.
Na zijn bestseller Verdraaide organisaties zet Wouter Hart in ‘Anders Vasthouden’ de volgende stap. Hij beschrijft met talloze voorbeelden en metaforen negen sleutels die de lezer handvatten bieden bij:

* het leren sturen vanuit de bedoeling;
* het vergroten van eigenaarschap;
* het vormgeven van ondersteunende systemen.

Welke plek hebben regels en kaders in het vergroten van eigenaarschap? Hoe kun je ruimte
creëren zonder direct alles los te laten? Wat betekent dat voor de verantwoording? En hoe
wordt de leerling, cliënt, bewoner of klant werkelijk de start van de oplossing? Kortom: hoe geef je vorm aan het werken vanuit de bedoeling in de praktijk?

‘Het gaat niet om loslaten, maar om Anders Vasthouden.’

Van de verzorgingsstaat naar de Participatie Maatschappij

Door de invoering van de Participatiewet, Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 wijzigt er veel in de wetgeving.

Veel taken die tot 1 januari 2015 werden uitgevoerd door het rijk worden nu overgedragen
naar de gemeenten. Er zal steeds meer een beroep worden gedaan op de burger zelf en zijn
omgeving. Het is niet meer vanzelfsprekend dat alle hulp die nodig is door de overheid zal
worden gegeven. Ook zullen mensen langer thuis moeten blijven wonen eventueel met hulp.
In dit boek worden deze wijzigingen per 1 januari 2015 ruimschoots beschreven.

Perspectief op een Participatie Maatschappij

De houdbaarheid van de verzorgingsstaat is onderwerp van vele discussies die in de politiek, maar ook bij de vakbeweging, werkgevers en burgers. Er staat dan ook veel op het spel. Helder is dat hervorming nodig is: enerzijds vanwege de vergrijzing en de gewenste versterking van de economie, anderzijds vanwege veranderingen in de samenleving, zoals individualisering, emancipatie en toegenomen diversiteit. In Perspectief op een participatiemaatschappij gaan de auteurs op zoek naar een sociaal stelsel dat mensen uitdaagt om te participeren en hun talenten te ontwikkelen, en dat bovendien financieel en maatschappelijk houdbaar is.

Klamer, Dolsma en Van den Braak schetsen hun perspectief op een participatiemaatschappij
mede vanuit de principes van het christelijk-sociaal denken. Daarbij geven zij een nieuwe
invulling aan begrippen als solidariteit, persoonlijke verantwoordelijkheid en subsidiariteit.
Mensen en bedrijven krijgen meer ruimte om zelf invulling te geven aan levensloop,
loopbaan en sociale zekerheid, en voorzorg en investeren in menselijk kapitaal staan
voorop. Veel meer dan nu wordt een app gedaan op medewerkers en bedrijven om
verantwoordelijkheid te nemen, om arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te voorkomen
en om vakkennis op peil te houden. Mensen krijgen faciliteiten om aan hun eigen
employability te werken en keuzes te maken ten aanzien van hun loopbaan en levensloop,
en oudere werknemers blijven langer doorwerken.

“Perspectief op een participatiemaatschappij” biedt een omvattende analyse van de
overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij en de daarmee
gepaard gaande veranderingen in ons sociaal stelsel. Het behandelt de achterliggende