Stichting Inwoners Voor Inwoners

Oprichtingsdatum 19-10-2020

KVK nummer 80675387

RSIN 861758638

1.Inhoudsopgave

1.Inhoudsopgave

2. Inleiding

3. Doelstellingen van Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI)

4. Wijze van werving van gelden

5. Beheer van het vermogen

            Bestuur

            Activiteiten bestuur

6. Besteding van het vermogen

7. Te verwachten Projecten

8. Begroting 2021

2. Inleiding

De aanleiding om een belangenclub voor inwoners te maken door de inwoners zelf, is ontstaan nadat Peter Pos en Henk Verhoek uitgenodigd zijn door de strateeg sociaal domein van de gemeente De Ronde Venen, om mee te doen aan het project Inwoners Centraal.

In deze projectgroep zaten nog geen inwoners alleen maar ambtenaren en medewerkers uit het sociale werkveld. Het ging om er voor te kunnen gaan zorgen dat inwoners op de juiste wijze geholpen konden worden. Aan welk loket ze ook zouden staan. Dit allemaal door de veranderingen door de decentralisatie van 2015. Wij kwamen erachter dat hier vooral gedacht werd vanuit de hulpverlening en niet vanuit de inwoner. Waar juist door de decentralisatie de gedachte bestond dat de inwoners vooral zelfredzaam moesten zijn, kwamen wij tot de conclusie als er vanuit de preventie gedacht moest worden er juist een samenredzaamheid omgeving gecreëerd moest worden.

Hier was ons inziens een bewustwordingsproces van de inwoners nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. We hebben een aantal bijeenkomsten gehouden, om te peilen hoe de inwoners hier over dachten en zijn tot de conclusie gekomen dat inwoners weinig vertrouwen hadden in het gemeentelijk apparaat en dat de bureaucratie de samenwerking in de weg stond. Om de verandering toch mogelijk te maken was er een onafhankelijke beweging nodig die voor de belangen van de inwoner opkomt.

Onze eerste gedachte ging uit naar een platform waar inwoners de weg weten te vinden wat er allemaal te doen is in gemeente. Op dit platform mag iedereen het podium pakken om te laten zien wat zij doen in de gemeente. Dit platform voor inwoners is inmiddels ontstaan (www.inwonersvoorinwoners.nl).

We zien mogelijkheden om het bewustwordingsproces bij de inwoners te vergroten en de samenwerking met verschillende organisaties te verbeteren als inwoners hier zelf ook aan mee mogen doen.

3. Doelstellingen van Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI)

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) gevestigd aan de Menno Simonszstraat 30 (1427 BE) te Amstelhoek (gemeente De Ronde Venen).

De doelstellingen van Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) zijn:

IVI informeert, verbindt en geeft inwoners een stem door middel van:

Te verbinden om gezamenlijke belangen te ondersteunen, behartigen en te vertegenwoordigen

Te enthousiasmeren, te begeleiden, te faciliteren en te ondersteunen bij het nemen van initiatieven

Een podium te bieden zowel fysiek als online

Meer inspraak en regie te creëren over de ontwikkeling van de gemeenschap

Te informeren en de weg te wijzen bij (hulp)vragen

Informatie, kennis, materialen, ruimte enzovoort met elkaar te delen

Collectieve voordelen te creëren

Door het IVI gezicht als franchise-model in te zetten om inwoners te verbinden.

Het sociale netwerk van inwoners te verbreden c.q. versterken en saamhorigheid te stimuleren ter verbetering van de sociale rijkdom (= sociaal netwerk x  saamhorigheid)

4. Wijze van werving van gelden

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) ontvangt haar inkomsten door middel van

giften, fondsen en subsidies.

Door het recht om uit te dagen (Right to Challenge) te benutten en aanbestedingen van de gemeente samen met inwoners op te pakken.

5. Beheer van het vermogen

Bestuur

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.

Voorzitter is de heer Peter Pos, woonachtig aan de Wipmolen 17(3642 AC) te Mijdrecht

Secretaris is mevrouw Madelon van der Jagt, woonachtig aan Menno Simonszstraat 9 (1427 BD) te Amstelhoek;

Penningmeester is de heer Henk Verhoek, woonachtig aan de Menno Simonszstraat 30 (1427 BE) te Amstelhoek.

Activiteiten bestuur

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. Het selecteren van projecten;

2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.

De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen;

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

3. Beheren van de gelden;

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen voor inwoners.

Vergoeding bestuursleden

Aan de bestuursleden wordt geen beloning,vacatie of presentiegeld toegekend. Vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten is wel toegestaan.

6. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI).

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.

2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om nieuwe activiteiten te ontwikkelen om inwoners te kunnen informeren of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.

3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen en zo de duurzaamheid te waarborgen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen en op te zetten.

7. Te verwachten projecten

Bankjesproject

Gezamenlijk met inwoners een aantal (15) bankjes gaan beheren en onderhouden. Hier een wandel en activiteiten route aan koppelen waarin we informatie kunnen delen op thema en doelgroepen.

Starterswoning Project

Gezamenlijk met starters op de woningmarkt en grondeigenaren een plan ontwikkelen waarin de wensen van de starters gehoord en zoveel als mogelijk is uit te voeren in de gemeente.

Dialoogbijeenkomst

Op thema’s, dialoog bijeenkomsten organiseren waarin we op thema en/of dorpsgericht kennis en kunde uitnodigen om zo de inwoners te enthousiasmeren en/of te informeren

8. Begroting 2021

Inkomsten
Project bijdrage/ Subsidie’s1€ 4.000€ 4.000
Sponsoring€ 0
Donaties€ 0
Giften1€ 400€ 400
Ontvangsten via fondsenwerving€ 0
Kosten fondsen werving€ 0
Bijdrage Franchisenemers€ 0
Netto ontvangsten  € 4.400
Uitgaven Medewerkers
Betaalde uren0€ 30€ 0
Vrijwilliger bijdrage’s0€ 1.700€ 0
Inleen-uren0€ 60€ 0
Reiskosten€ 0,19€ 0
Opleidingskosten€ 0
Medewerkerskosten  € 0
Uitgaven Organisatie
Locatie (huur)12€ 150€ 1.800
Energiekosten0€ 0
Servicekosten€ 0
Onderh./schoonmaak0€ 0
Huisvestingskosten  € 1.800
Uitgaven Promotie
Sociale Media€ 0,00€ 0
Visitekaartjes1€ 150€ 150
Logo’s€ 0,00€ 0
Seminars/bijeenkomsten8€ 100€ 800
Advertentie’s2€ 100€ 200
Radio & TV€ 0
Krant€ 0
Banners€ 100€ 100
Diversen€ 50€ 50
Promotiekosten  € 1.300
Kantoorkosten
Rechtsvorm/KvK1€ 100€ 100
Automatisering€ 0
Website kosten (hosting en domeinkosten)1€ 400€ 400
Administratiekosten1€ 150€ 150
Onderzoekkosten(inclusief enquettes e.d.)12€ 40€ 480
Samenwerkingsverbanden/contributie1€ 50€ 50
Advieskosten€ 0
Overige kosten€ 101
Bankkosten12€ 9,95€ 119
Algemene kosten  € 1.300
Rente€ 0
Afschrijvingen materiële activa€ 0
Afschrijvingen immateriële activa€ 0
 
Rente / Afschrijvingen  € 0
 
Totaal kosten  € 4.400
 
Netto resultaat  € 0